7 ഇഞ്ച്

 • 7.0 ഇഞ്ച് 800*1280 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് Debian10 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800C070_40WTCZOS-1 (കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രേഡ്)

  7.0 ഇഞ്ച് 800*1280 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് Debian10 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800C070_40WTCZOS-1 (കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രേഡ്)

  ഫീച്ചറുകൾ:

  ● RK3566, Debian 10 പതിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാണിജ്യ ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ.

  ● 7.0-ഇഞ്ച്, 800*1280 പിക്സൽ റെസലൂഷൻ, 16.7M നിറങ്ങൾ, IPS-TFT-LCD, വൈഡ് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ, കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച്.

  ● ദ്വിതീയ വികസനത്തിന് ഡെബിയൻ 10 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പരിസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക.

  ● ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ, വെക്റ്റർ ഫോണ്ട് ലൈബ്രറി, ചിത്ര ലൈബ്രറി, വീഡിയോ ലൈബ്രറി, ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്.

  ● അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് PC-യുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾ കണക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ● ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും RS232, RS485, ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്നിവയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

 • 7.0 ഇഞ്ച് 1280*800 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് Debian10 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800T070_40WTCZOS-1(ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  7.0 ഇഞ്ച് 1280*800 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് Debian10 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800T070_40WTCZOS-1(ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  ഫീച്ചറുകൾ:

  ● RK3566, Debian 10 പതിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ.

  ● 7.0-ഇഞ്ച്, 1280*800 പിക്സൽ റെസലൂഷൻ, 16.7M നിറങ്ങൾ, IPS-TFT-LCD, വൈഡ് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ, കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച്.

  ● ദ്വിതീയ വികസനത്തിന് ഡെബിയൻ 10 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പരിസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക.

  ● ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ, വെക്റ്റർ ഫോണ്ട് ലൈബ്രറി, ചിത്ര ലൈബ്രറി, വീഡിയോ ലൈബ്രറി, ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്.

  ● അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് PC-യുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾ കണക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ● ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും RS232, RS485, ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്നിവയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

 • 7.0 ഇഞ്ച് 1280*800 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് ഡിസ്പ്ലേ DMG12800T070_40WTC (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  7.0 ഇഞ്ച് 1280*800 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് ഡിസ്പ്ലേ DMG12800T070_40WTC (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  ഫീച്ചറുകൾ:

  ● RK3566, Linux പതിപ്പ് 4.19 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ.

  ● 7.0-ഇഞ്ച്, 1280*800 പിക്സൽ റെസലൂഷൻ, 16.7M നിറങ്ങൾ, IPS-TFT-LCD, വൈഡ് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ, കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച്.

  ● ദ്വിതീയ വികസനത്തിന് QT പരിതസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക.

  ● ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ, വെക്റ്റർ ഫോണ്ട് ലൈബ്രറി, ചിത്ര ലൈബ്രറി, വീഡിയോ ലൈബ്രറി, ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്.

  ● അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് PC-യുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾ കണക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ● ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും RS232, RS485, ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്നിവയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

 • 7.0 ഇഞ്ച് 800*1280 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് 4.19 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800C070_40WTC (കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രേഡ്)

  7.0 ഇഞ്ച് 800*1280 കപ്പാസിറ്റീവ് ലിനക്സ് 4.19 ഡിസ്പ്ലേ DMG12800C070_40WTC (കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രേഡ്)

  ഫീച്ചറുകൾ:

  ● RK3566, Linux പതിപ്പ് 4.19 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാണിജ്യ ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ.

  ● 7.0-ഇഞ്ച്, 800*1280 പിക്സൽ റെസലൂഷൻ, 16.7M നിറങ്ങൾ, IPS-TFT-LCD, വൈഡ് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ, കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച്.

  ● ദ്വിതീയ വികസനത്തിന് QT പരിതസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക.

  ● ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ, വെക്റ്റർ ഫോണ്ട് ലൈബ്രറി, ചിത്ര ലൈബ്രറി, വീഡിയോ ലൈബ്രറി, ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്.

  ● അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് PC-യുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾ കണക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ● ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും RS232, RS485, ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്നിവയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

 • 7.0 ഇഞ്ച് 1024*RGB*600 Linux Smart Display DMT10600T070_35W (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  7.0 ഇഞ്ച് 1024*RGB*600 Linux Smart Display DMT10600T070_35W (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്)

  ഫീച്ചറുകൾ:

  ● Linux3.10 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്ന A40i അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ.

  ● 7.0-ഇഞ്ച്, 1024*600 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 16.7M നിറങ്ങൾ, IPS-TFT-LCD, വൈഡ് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ, കപ്പാസിറ്റീവ് / റെസിസ്റ്റീവ്, ഷെല്ലിനൊപ്പം.

  ● ദ്വിതീയ വികസനത്തിന് QT പരിതസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക.

  ● ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ, വെക്റ്റർ ഫോണ്ട് ലൈബ്രറി, ചിത്ര ലൈബ്രറി, വീഡിയോ ലൈബ്രറി, ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്.

  ● അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രോജക്‌റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് PC-യുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾ കണക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ● ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും RS232, RS422, ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്നിവയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്.