ആൻഡ്രോയിഡ് എൽസിഡി മൊഡ്യൂൾ

വലിപ്പം

അനുപാതം

എൽസിഡി തരം

TP തരം

പ്ലാറ്റ്ഫോം

മോഡൽ

ഫലപ്രദമായ ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ)

റെസലൂഷൻ

(H*V)

തെളിച്ചം

(നിറ്റ്)

പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ്(V)

പ്രവർത്തന കറൻ്റ് (mA)

പ്രവർത്തന താപനില (℃)

ആർ.ടി.സി

മെമ്മറി

ഇൻ്റർഫേസ്

ഡൗൺലോഡ്

സിഗ്നൽ

തുറമുഖം

5 16:9 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG80480T050_32WTC 108.0*64.8 800*480 250 12-36 370mA@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 RS232*1+TTL*1 10P1.0 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 16:10 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG12800C070_32WTC 94.20*150.72 800*1280 300 7-36 260mA@12 -10/+50 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 16:10 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG12800C070_32WTCZ03 94.20*150.72 800*1280 300 7-36 260mA@12 -10/+50 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 16:10 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG12800T070_32WTC 149.76*93.60 1280*800 250 7-36 310 mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 16:10 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG12800T070_32WTCZ01 149.76*93.60 1280*800 250 7-36 310 mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 16:10 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 8.1 DMG12800T070_34WTC 149.8*93.6 1280*800 300 6-36 360mA@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 485*1+232*2+TTL*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
8.0 4:3 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 8.1 DMG10768T080_33WTC 162.1*121.5 1024*768 250 7-36 460mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
10.1 16:9 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG10600C101_32WTC 222.72*125.28 1024*600 200 8-36 430mA@12 -10/+60 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
10.1 16:9 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG10600C101_32WTCZ01 222.72*125.28 1024*600 200 8-36 430mA@12 -10/+60 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
10.4 4:3 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 8.1 DMG10768T104_34WTC 211.2*158.4 1024*768 250 7-36 490mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 8P3.81+4P3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
12.1 4:3 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 8.1 DMG10768T121_34WTC 245.76*184.32 1024*768 350 12-36 1120mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
15 4:3 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG10768T150_32WTC 304.13*228.1 1024*768 300 12-36 1150mA@12 -20/+70 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10Pin_3.81
ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
15.6 16:9 ഐ.പി.എസ് CG ആൻഡ്രോയിഡ് 11 DMG19108C156_32WTC 343.2*192.6 1920*1080 200 8-36 610mA@12 -10/+60 BT 8Gbytes EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 ഡാറ്റ ഷീറ്റ്