എസി-ഡിസി പവർ മൊഡ്യൂൾ

പവർ(W) ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി(V) ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്(V)/കറന്റ്(mA) പാക്കേജിംഗ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
12W AC85-265V DC12V/1000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
24W AC85-265V DC12V/2000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
24W AC85-265V DC24V/1000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
36W AC85-265V DC9V/4000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
36W AC85-265V DC12V/3000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
36W AC85-265V DC24V1500mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
72W AC80-264V DC48V1500mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 105.4*49.8*41.5 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ